Landelijk register

De wet stelt voorwaarden aan de kwaliteit van de kinderopvangvoorzieningen. Om deze kwaliteit te waarborgen, wordt toezicht gevoerd en waar nodig gehandhaafd. Alle kindercentra, gastouderbureaus en voorzieningen voor gastouderopvang staan daarom in het Landelijk Register Kinderopvang (afgekort: LRK). Hier vind u het inspectierapport van Kinderdagverblijf Zoet.

Meer info

Landelijk klachtenloket voor Kinderopvang

Kinderdagverblijf Zoet heeft in het kader van de Wet kinderopvang een interne klachtenregeling opgesteld. Deze regeling beschrijft de werkwijze bij het behandelen en registreren van klachten van ouders. Bij voorkeur maken ouders/verzorgers een klacht eerst bespreekbaar bij de pedagogisch medewerker op de groep. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kan een formele klacht ingediend worden. Afhankelijk van de aard van de klacht kan deze worden ingediend bij de directie. Zij zijn te bereiken per e-mail: info@kdvzoet.nl. Een formele klacht wordt schriftelijk ingediend.

Mocht interne klachtafhandeling niet leiden tot een bevredigende oplossing dan staat ouders de weg vrij naar informatie, advies, bemiddeling en mediation bij het Klachtenloket Kinderopvang, gevestigd in Den Haag, of aanmelding van het geschil bij de Geschillencommissie. In sommige gevallen is het van belang de klacht rechtstreeks in te dienen bij de Geschillencommissie.

De gehele klachtenprocedure staat beschreven in het pedagogisch beleidsplan. Ouders kunnen dit inzien op onze locatie. Het pedagogisch beleidsplan is te vinden bij de entree.

Meer info

Tijd voor een warm onthaal!

Mijn kind aanmelden