Landelijk register kinderopvang

De wet stelt voorwaarden aan de kwaliteit van de kinderopvangvoorzieningen. Om deze kwaliteit te waarborgen, wordt toezicht gevoerd en waar nodig gehandhaafd. Alle kindercentra, gastouderbureaus en voorzieningen voor gastouderopvang staan daarom in het LRK oftewel het Landelijk Register Kinderopvang. Voor meer infomatie: http://www.landelijkregistratiekinderopvang.nl

Klachtenregeling

Kinderdagverblijf Zoet heeft een interne klachtenregeling opgesteld. Deze regeling beschrijft de werkwijze bij het behandelen en registreren van klachten van ouders. Bij voorkeur maken ouders/verzorgers een klacht eerst bespreekbaar bij de pedagogisch medewerker van de groep. Leidt dit niet tot een oplossing, dan kan een formele klacht ingediend worden. Afhankelijk van de aard van de klacht kan deze worden ingediend bij de directie. Zij zijn te bereiken per e-mail: info@kdvzoet.nl. Een formele klacht wordt schriftelijk ingediend.

Mocht interne klachtafhandeling niet leiden tot een bevredigende oplossing dan staat ouders de weg vrij naar informatie, advies, bemiddeling en mediation bij het Klachtenloket Kinderopvang, gevestigd in Den Haag, of aanmelding van het geschil bij de Geschillencommissie. In sommige gevallen is het van belang de klacht rechtstreeks in te dienen bij de Geschillencommissie.

De gehele klachtenprocedure staat beschreven in het pedagogisch beleidsplan. Ouders kunnen dit inzien op onze locatie. Het pedagogisch beleidsplan is te vinden bij de entree.

De oudercommissie van Zoet

Een oudercommissie bestaat uit een aantal ouders van een kinderopvang. Zij vertegenwoordigen alle ouders van de kinderen die op de betreffende locatie worden opgevangen. Het doel van een oudercommissie is om in samenwerking met de organisatie de kwaliteit van de opvang te behouden en te verbeteren. Tevens kan de oudercommissie een rol spelen in de communicatie met ouders. Dankzij het medezeggenschapsrecht (adviesrecht) van de oudercommissie, dat is vastgelegd in de Wet Kinderopvang, heeft de oudercommissie inspraak en dus invloed op diverse aspecten van de opvang.
Onze oudercommissie is te bereiken via oudercommissie@kdvzoet.nl

Documenten

Hieronder vindt u enkele belangrijke documenten ter inzage.
Inspectierapport 12-06-23
Inspectierapport 28-02-22
Inspectierapport 19-08-21
Inspectierapport 09-02-21
INSPECTIERAPPORT 16-11-20
Inspectierapport 23-03-20
Inspectierapport 14-11-19

Tijd voor een warm onthaal!

Het lijkt ons leuk om jullie te mogen verwelkomen bij ons kinderdagverblijf. Meld uw kind aan of laat het ons weten als u eerst een vrijblijvende rondleiding wilt!

Mijn kind aanmelden